حقوق در ایران به قلم محمّدعلی فروغی

حقوق در ایران به قلم محمّدعلی فروغی

خطابه‌ی محمّدعلی فروغی (ذکاء‌الملک) ادیب، نویسنده و کارگزار حکومتی در عصر پهلوی اوّل، خطاب به دانش‌جویانِ دانش‌کده‌ی حقوق پس از سی‌وهشت سالِ قمری از تأسیس آن دانش‌کده در سال ۱۳۱۵ خورشیدی که نوشتار آن بعدها در مجله «یغما» به سال ۱۳۳۹ خورشیدی منتشر شده است.