هر که آخربین تر او مسعودتر، حسین معینی

هر که آخربین تر او مسعودتر، حسین معینی

همه ما در زندگانی خویش،با انتخاب های بسیاری مواجه هستیم.انتخاب یک راه یا روش،ما را از بسیاری چیزها دور یا محروم می کند.گویی در این جهان نمی توان همه چیز را با هم داشت.به تعبیری زندگی همچون یک لحاف کوتاه است.هر کاری کنیم،نمی توانیم بدن خود را کاملا بپوشانیم.

زندگی ، بازی دلهره آور

زندگی ، بازی دلهره آور

مولانا راست می گوید که عموم آدمیان به نوعی گرم بازی های این دنیا شده اند. آنچنان سرگرم و مشغول، که حتی اگر تمام سرمایه های اساسی زندگیشان نیز به باد رود، هشیار نخواهند شد. انسان ها کمتر سعی می کنند خود را با پرسش های عمیق مواجه سازند و گریز را بر چالش های […]