روان درمانی در سال ۲۰۲۲ : نظرسنجی دِلفی

روان درمانی در سال 2022 : نظرسنجی دِلفی

آینده روان درمانی ممکن است به چه چیزی شباهت داشته باشد؟ ماهیت بی ثبات و ناپایدار این رشته نیاز مبرمی را به مشخص کردن گرایش هایی ایجاد کرده است که بر کاربست بالینی، برنامه های پژوهشی، آموزش تحصیلات عالی و سیاست گذاری تاثیر خواهند گذاشت. همگی دوست داریم وضعیت روان درمانی را در سال ۲۰۲۲ […]