گفتگو با حسن انصاری درباره سنت اسلام‌شناسی در غرب

گفتگو با حسن انصاری درباره سنت اسلام‌شناسی در غرب

اسلام‌شناسی در غرب دارای سنت دیرینه ای است که شناخت و بررسی آن می تواند موضوع بسیار خوب و مناسبی برای یک تحقیق جامع باشد اما از آنجایی که ما در نظر داریم در این بحث بیشتر به وضعیت حاضر اسلام‌شناسی در غرب بپردازیم سئوال ابتدای من از شما این است که شما به خوبی می […]