حجاب در ترازوی اخلاق، سروش دباغ

حجاب در ترازوی اخلاق، سروش دباغ

نپوشاندن موی سر و گردن در روزگار کنونی، قبح اخلاقی ندارد و بسنده کردن به حجاب عرفی متضمن نادیده انگاشتن مراد شارع و خداوند نیست.