مصاحبه با جک راسل واینستین

مصاحبه با جک راسل واینستین

فلسفه چیست؟ مصاحبه با جک راسل واینستین، استاد فلسفۀ سیاسی دانشگاه داکوتای شمالی، مدیر کانون فلسفه برای زندگی عمومی و مجری شوی رادیویی فلسفه برای زندگی روزمره آثار ترجمه شدۀ پرفسور واینستین به زبان فارسی: فلسفۀ مک‌اینتایر، ترجمۀ کاوه بهبهانی، نشر نی زندگی و اندیشه‌های آدم اسمیت، ترجمه شیرزاد پیک حرفه، نشر پژوهشگاه علوم انسانی […]