مقاله درباره متافیزیک موسیقی از آرتور شوپنهاور

دانلود مقالات آرتور شوپنهاور

در این مقاله، شوپنهاور، در راستای کتاب جهان به مثابه اراده و تصور، به کندوکاو کلی در رابطه ی میان هنر، اراده و طبیعت، می پردازد. وی در ابتدا نسبت میان موسیقی ،طبیعت ،شعر و اپرا را مورد توجه قرار می دهد و در گام بعدی، پیوند این وجه متافیزیکی موسیقی را با یک وجه […]