سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «جنبش فکری دانشجویی»

سخنرانی جنبش فکری دانشجویی با عنوان مصطفی ملکیان

صوت سخنرانی مصطفی ملکیان تحت عنوان جنبش فکری دانشجویی، ایراد شده در دانشگاه تبریز به تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۱ را در ادامه می‌توانید دریافت کنید.