سخنرانی مصطفی ملکیان پیرامون جایگاه علمی مرحوم داریوش شایگان

سخنرانی مصطفی ملکیان پیرامون جایگاه علمی مرحوم داریوش شایگان

بررسی جایگاه علمی “مرحوم داریوش شایگان” با حضور مصطفی ملکیان فیلسوف ایرانی ظهر روز ۱۵ اردیبهشت ۹۷ در دانشکده الهیات و معارف اسلامی فردوسی مشهد برگزار گردید.