ریچارد داوکینز را فراموش کن ؛ نوشتاری از زهیر باقری نوع پرست

ریچارد داوکینز را فراموش کن ؛ نوشتاری از زهیر باقری نوع پرست

ریچارد داوکینز علاوه بر مخالفان مذهبی، مخالفان خداناباور بسیاری نیز دارد. در بین مخالفان خداناباور او فیلسوف های زیادی به چشم می خورند. یکی از این مخالفان جان گری است، خداناباوری که ریچارد دواکینز و خداناباوران شبیه یا پیرو او را اونجلیکال می نامد. در ادامه به چند نقد خداناباوران به داوکینز اشاره میکنم و […]