ایمان

ایمان - جان هیك ، ترجمه لطیفه عباسزاده

در بحث از مذهب، ایمان تقریبا دو معنای متفاوت دارد. به عنوان حالت اعتقاد و اعتماد به خدا، می‌توان ایمان را با اعتماد انسان به دوست خود مقایسه کرد. به عنوان حالت یا عمل ادراکی که با آن انسان واقف به خدا یا عالِم به او می‌شود، ایمان با ادراکات حسی ما از محیط مادی […]

آیا می­توان وجود خداوند را اثبات کرد؟ گفت و شنودی با جان هیک در باب وجود خدا

آیا می­توان وجود خداوند را اثبات کرد؟ گفت و شنودی با جان هيك در باب وجود خدا

اشاره: جان هیک اندیشمندِ معروفِ دورۀ ما بود که رویکردی پلورالیستی درباب ادیان اتخاذ می­کرد و آثار متعددی در باب موضوعات گوناگون دینی تالیف نمود. یکی از کتب ایشان تحت عنوان “«اندر میان شک و ایمان»: گفت و شنودهایی درباب علم و دین” می­باشد که به صورت دیالوگ (گفت و شنود) است. وی در این […]