زندگی اصیل و مطالبه دلیل ، مصطفی ملکیان

زندگی اصیل و مطالبه دليل ، مصطفی ملکیان

در ابتدای سخن دو سه نکته مقدماتی را از آن جهت که لازمه ورود به بحث است ذکر می‏کنم، بدون اینکه برای آنها دلیلی اقامه‏ کنم؛ چرا که دلیل هر کدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است که در این سخنرانی بیاید . . . مقدمه اول: جمع عقلانیت و معنویت:به گمان بنده […]