تیپ های نه گانه ی شخصیت انسان ، دکتر عبدالکریم سروش

نه تیپ شخصیت اصلی در جهان یافت می‌شود ، دکتر عبدالکریم سروش

نه تیپ شخصیت اصلی در جهان یافت می‌شود. این نه تیپ که اصناف فرعی هم دارند هم می‌توانند دچار تجزیه و انحطاط شوند و هم دچار صعود و تکامل بشوند. یعنی هیچ تیپ شخصیتی لزوما در تمام عمر ثابت نمی ماند،می‌تواند رو به تلاشی و نزول برود و می‌تواند رو به صعود و تکامل برود. […]