معرفی کتاب تنوع تجربه های دینی

دانلود کتاب تنوع تجربه های دینی

نوشتن از یک کتاب و شرحِ مفاهیم آن به زعمِ نقد یا تحلیل کاری ست سترگ و دشوار  . برای نقدِ امانتی همچون کتاب یا کالاهای دیگر ، می باید بر جنبه های مثبت و منفی آن فرآورده نظری فراتر از تخصص داشت و از شناسندگی و معرفی ساده دوری جست . برای همین نگارنده […]