تمرین گفتگو و تفکر فلسفی با کودکان و نوجوانان؛ انتشارِ آزادِ کتاب «حکمت حکایات صوفیان» نوشته اُسکار برنیفیه و ایزابل میلون به ترجمه مسیحا ابوعلی

تمرین گفتگو و تفکر فلسفی با کودکان و نوجوانان؛ انتشارِ آزادِ کتاب «حکمت حکایات صوفیان» نوشته اُسکار برنیفیه و ایزابل میلون به ترجمه مسیحا ابوعلی

«حکمت حکایات صوفیان» مجموعه بیست قصه از ادبیات عرفانی مکتوب و شفاهی فارسی ست. اُسکار برنیفیه و ایزابل میلون که از چهره های کانونی فلسفه برای کودکان به شمار می آیند، این قصه ها را به شکلی در زبان های فرانسوی و انگلیسی بازنویسی کرده اند که ذهن خواننده را به چالش بکشند و بتوان […]