سلسله مباحث «قرائتی جدید از مبانی فکر دینی» از آیت الله سید کمال حیدری

سلسله مباحث «قرائتی جدید از مبانی فکر دینی» از آیت الله سید کمال حیدری

آیت الله سید کمال حیدری: تنها راه معرفتی برای حقانیّت عالمان و پیروان ادیان و مذاهب، در دست داشتن «دلیل» است و اصلاً جز این ملاک دیگری وجود ندارد برای محاسبۀ انسان ها: «الطریق هو الدلیل». اگر کسی راه دیگری سراغ دارد به ما هم نشان دهد! اساساً امکان ندارد انسان به خاطر کاری محاسبه و […]

تقلید، تعبد و روح پرسش دینی

تقلید، تعبد و روح پرسش دینی

در حال حاضر در جهان حدود ۴۳۰۰(*) دین و مذهب متفاوت وجود دارد،‌ اگر فقط دو دین ابراهیمی مسیحیت و اسلام را در خاور میانه و دین بودایی در شرق آسیا را در نظر بگیریم، ‌می بینیم مذاهب و انشعابات بسیاری در داخل هر یک پدید آمده است. تمامی ادیان بزرگ مدعی نوعی سازمان منحصر […]

تقلید، تعبد و روح پرسش دینی

تقلید، تعبد و روح پرسش دینی

در حال حاضر در جهان حدود  ۴۳۰۰(*) دین و مذهب متفاوت وجود دارد،‌ اگر فقط دو دین ابراهیمی مسیحیت و اسلام را در خاور میانه و دین بودایی در شرق آسیا را در نظر بگیریم، ‌می بینیم مذاهب و انشعابات بسیاری در داخل هر یک پدید آمده است.