مقاله تشیع و تاثیر آن بر هنر از دکتر مهدی حجت

دکتر محمدمهدی حجت

آنچه در پی می آید حاصل سخنرانی دکتر مهدی حجّت، استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران، پیرامون «تأثیر تشیع بر گونه های هنر» در کنفرانس های علمی شیعه شناسی است.