سه فازِ کسانی كه در پی کاستن از درد و رنج دیگران هستند، مصطفی ملکیان

سه فازِ که کسانی كه در پی کاستن از درد و رنج دیگران هستند، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان: کسانی كه در پی کاستن از درد و رنج دیگران هستند سه فاز را پشت سر میگذارند…  فاز اول ، فاز عدالت است، یعنی نخستین وظیفه کسانی که میخواهند از درد و رنج انسانها بكاهند این است که عملاً عادل باشند و عدالت بورزند. فاز بعدی که آدم از لحاظ درونی یك مرتبه […]

درس‌گفتارهای «سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی» از مصطفی ملکیان

درس‌گفتارهای «سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی» از مصطفی ملکیان

نویسنده وجه تمایز سه جریان سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی را در موضع آنها نسبت به عقل و میزان توانایی آن بر کسب معرفت و میزان واقع نمایی عقل انسان می داند. از نظر ایشان سنت گرایی موضعی مشروط نسبت به عقل دارد، تجددگرایی موضع پذیرش مطلق و مبتنی بر خود بسنده دانستن عقل و پساتجددگرایی موضعی […]

مصطفی ملکیان، متفکرینی که سبب ایجاد پست مدرنیسم شده اند

مصطفی ملکیان، متفکرینی که سبب ایجاد پست مدرنیسم شده اند

اما اگر شما معتقد شدید که تنها راه خبر گرفتن از جهان هستی عقل است و مطلقا ما نیازمند رجوع به سنت نیستیم در این صورت شما تجددگرایید، مدرنیست هستید. ماییم و علوم تجربی و منطق صورت. منطق صوری و علوم تجربی که یکی ماده را به ما می دهد و دیگری صورت را به […]