سه فازِ کسانی که در پی کاستن از درد و رنج دیگران هستند، مصطفی ملکیان

سه فازِ که کسانی كه در پی کاستن از درد و رنج دیگران هستند، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان: کسانی که در پی کاستن از درد و رنج دیگران هستند سه فاز را پشت سر میگذارند…  فاز اول ، فاز عدالت است، یعنی نخستین وظیفه کسانی که میخواهند از درد و رنج انسانها بکاهند این است که عملاً عادل باشند و عدالت بورزند. فاز بعدی که آدم از لحاظ درونی یک مرتبه […]

مصطفی ملکیان، متفکرینی که سبب ایجاد پست مدرنیسم شده اند

مصطفی ملکیان، متفکرینی که سبب ایجاد پست مدرنیسم شده اند

اما اگر شما معتقد شدید که تنها راه خبر گرفتن از جهان هستی عقل است و مطلقا ما نیازمند رجوع به سنت نیستیم در این صورت شما تجددگرایید، مدرنیست هستید. ماییم و علوم تجربی و منطق صورت. منطق صوری و علوم تجربی که یکی ماده را به ما می دهد و دیگری صورت را به […]