ویلیام جیمز و تبیین تکاملی باور نوشته‌ی لوئیس مناند

ویلیام جیمز و تبیین تکاملی باور نوشته‌ی لوئیس مناند

نوشته‌ی لوئیس مناند[1] ترجمه‌ی روح الله محمودی این مطلب از بخش 4 فصل 13 کتاب The Metaphysical Club نوشته‌ی لوئیس مناند انتخاب و ترجمه شده است. انتخاب عنوان از مترجم است. پرگماتیسم توضیح می‌دهد که مردم چطور فکر می‌کنند – چطور به عقاید می‌رسند، باورها را شکل میدهند، و فرایند تصمیم‌گیری‌شان چگونه است. چطور می‌شود […]