اسفار اربعه، تاریخ ادب انسانی-شیعی، محمدتقی چاوشی

اسفار اربعه، تاریخ ادب انسانی-شیعی، محمدتقی چاوشی

در فلسفه‌ی اسلامی درباره‌ی چیستی و ماهیت «تاریخ» و سیر و نحوه‌ی حرکت آن چندان بحثی به میان نیامده است؛ چرایی این ماجرا خود جای تأمل دارد ولی شاید بتوان با بازخوانی آثار متفکران اسلامی، درباره‌ی توجهی که تلویحاً به مقوله‌ی تاریخ داشته‌اند، گمانه‌هایی زد. مقاله‌ی زیر بر آن است تا نشان دهد که هرگونه […]