نوشتار حسین دباغ با عنوان «كدام تئوری های اخلاقی می توانند به سياست سواری دهند؟»

نوشتار حسین دباغ با عنوان «كدام تئوری های اخلاقی می توانند به سياست سواری دهند؟»

اینكه كدام یك از تئوری های هنجاری اخلاقی برای سیاست مناسب است، سوالی است كه ذهن عموم فیلسوفان اخلاق و سیاست را به خود مشغول می كند. در این نوشتار كوتاه می كوشم نگاهی كوتاه به تئوری های اخلاقی رایج فلسفه اخلاق بیندازم و وزن آنها را برای تحمل بار سیاست محك بزنم. شخصا بر […]