فلسفه برای زندگی در گفتار مصطفی ملكیان؛ راه‌های مواجهه با رنجی كه می‌بریم

فلسفه برای زندگی در گفتار مصطفی ملكیان؛ راه‌های مواجهه با رنجی كه می‌بریم

فلسفه برای زندگی در گفتار مصطفی ملكیان راه‌های مواجهه با رنجی كه می‌بریم محسن آزموده: اصلاح اجتماع یا اهتمام به خویشتن‌ فردی؟ این پرسشی است كه قرن‌هاست ذهن متفكران را به خود مشغول كرده است. آیا برای یك زندگی سعادتمند، توجه به اصلاح فردی كفایت می‌كند یا باید وضعیت زندگی همگان را بهبود بخشید؟ درد […]