بیست عامل عقب ماندگی ایرانیان، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان : در صد سال‌ اخیر کسانی‌ که‌ درباره‌ مشکلات‌ جامعه‌ سخن‌ گفته‌اند و مطالعه‌ کرده‌اند معمولاً مجموعه‌ی‌ علل‌ و عواملی‌ که‌ باعث‌ این‌ همه‌ مشکلات‌ علمی‌ و مسائل‌ نظری‌ برای‌ جامعه‌ شده‌ است‌ و بیچارگی‌ و بدبختی‌ جامعه‌ی‌ ما را بیشتر در سه‌ محور کندوکاو کرده‌اند. اولین‌ محور مداخله‌ کشورهای‌ خارجی‌، استعمار و […]