سخنرانی حسین سراج‌زاده با عنوان «تعهدِ جامعه شناسی در بهبودِ زندگی اجتماعی»

سخنرانی حسین سراج‌زاده با عنوان «تعهدِ جامعه شناسی در بهبودِ زندگی اجتماعی»

سخنرانی دکتر «حسین سراج زاده» با عنوانِ «بررسی تعهدِ جامعه شناسی در بهبودِ زندگی اجتماعی»