بلومنبرگ و حقیقت مسیطر

حقیقت شاید بزرگترین “مساله” ی ما به عنوان بشر بوده و با نگاهی گذرا به تاریخ فکر در خواهیم یافت که تو گویی “الکملة الواحدة” همه ی کنش هایی که در تاریخ خرد صورت گرفته، تلاشی برای تحققِ آرمانِ “حقیقت جویی” بوده است. هر کس به زبانی و ظریقی این راه را پوییده است. لکن […]