طبیعت گرایی در معرفت شناسی

طبیعت گرایی در معرفت شناسی

میخواهم در مورد طبیعت‌گرایی در معرفت شناسی صحبت کنم. طبیعت‌گرایی وجهی متافیزیکی دارد که دراینجا نمی‌خواهم به آن بپردازم. تلاش من بر این است که تجربه‌گرا باشم ولی نمی توان تجربه‌گرا بود. خیلی ها به من می گویند «تو تجربه‌گرایی؟»  در پاسخ میگویم که من به همان معنا که پولس قدیس می گفت میتوان مسیحی […]