کتاب دارندگی در بسندگی است اثر ساموئل الکساندر

کتاب دارندگی در بسندگی است اثر ساموئل الکساندر

در ابتدای سخن چند نكته مقدماتی را از آن جهت كه لازمه ورود به بحث است ذكر می‏كنم، بدون اینكه برای آنها دلیلی اقامه‏ كنم؛ چرا كه دلیل هر كدام از آنها بسیار بسیار مفصلتر از آن است كه در این سخنرانی بیاید.