صوت درس‌گفتار فلسفه ویتگنشتاین متقدم از سروش دباغ

صوت درس‌گفتار فلسفه ويتگنشتاين از سروش دباغ

تمام جلسات سخنرانی «فلسفه ویتگنشتاین – بازخوانی تراکتاتوس» از دکتر سروش دباغ تاریخ سخنرانی ها:  از ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۳ مکان سخنرانی ها:  بنیاد سهروردی، تورنتو، کانادا