کم استعدادی در ایمان آوردن همیشه از قصور ناشی می‌شود؟

کم استعدادی در ایمان آوردن همیشه از قصور ناشی می‌شود؟

مصطفی ملکیان : در این شکی ندارم که تیپ های شخصیتی ای وجود دارد که استعداد ایمان آوری در آنها کم است.این افراد اگر به اندازه یک اپسیلون ایمان داشتند،باید از آنها تشکر کرد و نباید گفت چرا بیشتر از یک اپسیلون ایمان ندارید.این افراد در چند دسته قرار می گیرند.