گریزی به آموزش‌وپرورش، در آستانۀ «مهر»ی دیگر

گریزی به آموزش‌وپرورش، در آستانۀ «مهر»ی دیگر

عشق اول کی ز دل بیرون شود! (مولوی) اگر چه «معلم» بازنشسته نشدم، اما «معلم» استخدام شده بودم و در موقعیت‌های کاری مختلف هیچ‌گاه از پوست معلمی خارج نشدم. پس از سی سال کار؛ جذاب‌ترین لحظه‌های زندگی برایم درخشش برقی بود در چشمانِ دانش‌آموز و دانشجویی که راهی نو برای نگریستنی متفاوت می‌یافت و من […]