انواع تفکر به بیان مصطفی ملکیان

انواع تفکر به بیان مصطفی ملکیان

انواع تفکر به بیان مصطفی ملکیان : ۱-  نخستین نوع تفکر بشر «تفکر تحقیقی» است. تفکری که در حوزه تحقیق به کار می‌رود و «تحقیق» فقط در جایی به درستی استعمال می‌شود که ما راه‌حل مساله‌یی را یا راه‌رفع مشکلی را اصلا نمی‌دانیم چرا که تحقیق با «ندانستن صرف» آغاز می‌شود.