بالا بودن آستانه درد و رنج در انسان سنتی

بالا بودن آستانه درد و رنج در انسان سنتی

در پزشکی چینی و سنتی چین گفته اند که هر دردی را سه شبانه روز با آن دمساز شوید و بعد به پزشک رجوع کنید. ـ ظاهراً این را در احادیث خودمان هم دیده ایم ـ و این به خاطر طرز تلقّیهایی بود که آستانه درد و رنج انسانها را خیلی خیلی بالا میبرد. یعنی […]