مقاله فدائیان جهل نوشته‌ی رضا خجسته رحیمی

فدائیان جهل

شرح ماجرا به یک داستان کمیک بیشتر شباهت دارد تا یک تراژدی یا چیزی که خودشان به دنبالش بودند. حماسه. جوانی بیست‌وچند ساله کتاب جنگ‌های چریکی چه‌گوارا را به رفیقی دیگر می‌دهد و می‌گوید: «این طور باید خدمت کرد»…