سخنرانی حمید طالب‌زاده و محمود مرواريد “نظريه ادراكات اعتباری علامه طباطبايی”

سخنرانی دكتر حمید طالب‌زاده و محمود مرواريد "نظريه ادراكات اعتباری علامه طباطبايی"

انجمنِ علميِ فلسفۀ دانشگاهِ تهران برگزار ميكند: سخنرانی دكتر طالب زاده و دكتر محمود مرواريد، با عنوان ” نظريه ادراكات اعتباری علامه طباطبايی “؛ يكشنبه ٢٦ ارديبهشت، تالار كمالِ دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، ساعت ١٥.