تردید آتش‌نشان

تردید آتش‌نشان

به نظر شما مأموران آتش‌نشانی هنگام دریافتِ این خبر که: «خانهٔ جمعی از مردم در نقاط مختلف شهر بدلیل عدم شرکت در نماز جماعت/جمعه مطابق احکام فقه سنتی به آْتش کشیده شده» چه اقدامی باید کنند؟: الف- احکام رسمی سنتی را ملاک قرار داده و به خبر دریافتی ترتیب اثر نداده و به محل اعزام […]