روشنفکر تفکیک گونه

روشنفکر تفکیک گونه

استاد مصطفی ملکیان فیلسوف مشهور ایرانی، اظهاراتی راجع به مکتب تفکیک دارند.در این اظهارات هیچ ردی از این نمی بینیم که ایشان تفکیکی باشد و می گویند که:”تفکیک راه به جایی نمی برد.”اما در مصاحبه ها و درسگفتارهایی دیگر قائل به تفکیک میان سه منبع معرفتی بشر هستند.. مطابق تقریر علامه محمدرضا حکیمی در کتاب […]