سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «اقسام محبت و آسیب های امور خیریه»

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «اقسام محبت و آسیب های امور خیریه»

مصطفی ملکیان در ابتدای سخنرانی در مورد انواع مهر ورزی و محبت به توضیح پرداختند و همچنین انواع عشق را به اختصار توضیح دادند. در ادامه با توجه به محل بحث که در جمع خیریه غدیر ایراد شد سعی شد ماهیت “خیریه” را مورد بررسی قرار بدهند و شش آفت که گریبان‌گیر خیر رسانی های این […]