درس‌گفتارهای شرح الهيات شفا از آیت الله مصباح یزدی

درس‌گفتارهای شرح الهيات شفا از آیت الله مصباح یزدی

شرح الهيات شفا مجموعه درس‌گفتارهای آیت الله مصباح یزدی طی سال‌های 1368 تا 1370 است كه طی 141 جلسه در مؤسسه “در راه حق” برای طلاب ارائه شده است. از اين مجموعه تاكنون شرح مقاله اول تا پنجم در 3 جلد تدوين و نگارش شده و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمينی به […]