سخنرانی انسان در جستجوی خویشتن از پژمان رنجبر

سخنرانی انسان در جستجوی خویشتن از پژمان رنجبر

صوت سخنرانی انسان در جستجوی خویشتن از پژمان رنجبر این صوت مربوط به جلسه ی نهم  “ما و جهان در برابر خرد اسطوره ای” است.