آقای ملکیان حرف های شما اعتقادات دینی و نتیجتا آرامش را از جوانان می‌گیرد

آقای ملکیان حرف های شما اعتقادات دینی و نتیجتا آرامش را از جوانان می‌گیرد

در باب اعتقادات دینی باید این نکته را در نظر بگیریم که به دنیا آمدن در یک محدوده جغرافیایی معین لزوما دلیل مقبولی بر آن باور دینی نمی تواند و نباید به حساب بیاید. شرط اصلی اعتقاد به یک دین خاص وجود دلیل و برهان و استدلال باید باشد. به عبارت بهتر التزام به یک […]