معرفی شماره ۱۳۸ نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»

معرفی شماره 138 نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»

شمارۀ ۱۳۸ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با موضوع «فلسفۀ عکاسی۴» به دبیری منیره پنج‌­تنی منتشر شد. چهارمین مجموعۀ فلسفۀ عکاسی در ادامۀ سه شمارۀ پیشین فلسفۀ عکاسی منتشر شده است. نخستین دفتر فلسفۀ عکاسی در شمارۀ ۹۶ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت در فروردین ماه ۱۳۹۳ منتشر شد و دفترهای بعدی دو شمارۀ پیاپی […]