جستاری در باب اضطراب وجودی

جستاری در باب اضطراب وجودی

مطالعات روان شناسانه و عصب شناسانه از سه «زندان» برای ما آدمیان حکایت می‌کنند. زندان اول، زندان «تعصبات پنهان» ماست و اینکه زیست ما آدمیان مطابق با برخی باورهای ناخودآگاه ماست. این باورهای ناخودآگاه رفته رفته بدل به تعصباتی (مثل نژادپرستی) می‌شود که حتی با خطا دانستن آنها به سادگی از وجود آدمی رخ بر […]

مجموعه مباحث ارائه شده مصطفی ملکیان پیرامون مرگ

پیرامون مرگ ، مصطفی ملکیان

صدانت در این مجموعه سعی دارد تمام درسگفتار ها، سخنرانی ها و مقالات مصطفی ملکیان را پیرامون مرگ جمع آوری کند.