مقاله مصطفی ملکیان با عنوان «سخنی در چند و چون ارتباط اسلام و لیبرالیسم»

مقاله مصطفی ملکیان با عنوان «سخنی در چند و چون ارتباط اسلام و لیبرالیسم»

1_1_ در اخلاق، لیبرالیسم‌ را می‌توان‌ با قانون‌پرستی‌ یا شرع‌پرستی۲‌ و سخت‌گیری‌ یا سخت‌رفتاری۳‌ در تقابل‌ نهاد. لیبرالیسم‌ از هر یك‌ از این‌ دو آیین‌ اخلاقی‌ انعطاف‌پذیرتر است‌. 1_1_1_ قانون‌‌پرستی‌ یا شرع‌‌پرستی‌ آن‌ نوع‌ اخلاقی‌ است‌ كه‌ در پی‌ آن‌ است‌ كه‌ برای‌ هر اوضاع‌ و احوال‌ متصوری‌ كه‌ در آن‌ گزینش‌ اخلاقی‌ در میان‌ […]