مصطفی ملکیان: اسپینوزا از اسلاف فيلسوفان وجودى است

مصطفی ملکیان: اسپینوزا از اسلاف فيلسوفان وجودى است

اسپینوزا مى گويد به دنبال علومى برويد كه در سعيد و شقى بودن شما تأثير مى كند و آن علوم ديگر را براى اهل فنّش بگذاريد. در عالم آنقدر آدم نادان هست كه دنبال آن علومى بروند كه وقتى آدم ياد گرفت با آن وقت كه نمى دانست تفاوتى نكند جز آنكه چيزى را قبلا […]