مصطفی ملکیان: اسپینوزا از اسلاف فیلسوفان وجودى است

مصطفی ملکیان: اسپینوزا از اسلاف فيلسوفان وجودى است

اسپینوزا مى گوید به دنبال علومى بروید که در سعید و شقى بودن شما تأثیر مى کند و آن علوم دیگر را براى اهل فنّش بگذارید. در عالم آنقدر آدم نادان هست که دنبال آن علومى بروند که وقتى آدم یاد گرفت با آن وقت که نمى دانست تفاوتى نکند جز آنکه چیزى را قبلا […]