قتل‌عامِ مُنجی! برای استقرار عدل

قتل‌عامِ مُنجی! برای استقرار عدل

«قتل‌عامِ مُنجی! برای استقرار عدل» (آشنایی با روایات ساختگی و انسان‌ستیزِ فتح دنیا با زورِ شمشیر در عصر ظهور و رمزگشایی از روایات ظاهراً معارض) ”دیروز مهمان یکی از مؤسسات پژوهشی بودم و در ادامه‌ی آشنایی با موضوعات مربوط به امام دوازدهم، به گزارشی بی‌پرده از فجایع ساختگی دوران موسوم به ظهور مُنجی! پرداختم. گفتم […]