سخنرانی دکتر عبدالحمید ضیایی با عنوان عقلانیت،استبداد و شاهنامه

سخنرانی دکتر عبدالحمید ضیایی با عنوان عقلانیت،استبداد و شاهنامه

شاهنامه کتاب شادی، خرد و آزادی است و هر جا که عقلانیت لگدکوب بی حرمتی شود و تحقیر شود به شاهنامه نیاز است. هر جا که هنر خوار گردد و جادو و خرافه قدر ببیند و بر صدر بنشیند و هر جا که شادی و آزادی، غایب باشند به حضور شاهنامه نیاز است…. در روزگاری […]