آیا «دیگ» می‌تواند به «دیگ» بگوید “رویت سیاه است”

آیا «دیگ» می‌تواند به «دیگ» بگوید "رویت سیاه است"

به نظر شما دیگ می تواند به دیگ بگوید: رویت سیاه است! بنده در این نوشته می‌خواهم چندین صغرا و کبرا ترتیب دهم و به این پرسش پاسخ نسبتا متفاوتی بدهم. ابتدا دوگونه اخلاق را در نقد از هم تفکیک می­کنم. اخلاق نقد در مقام گوینده، و اخلاق نقد در مقام شنونده. در مقام گوینده، […]