هیچ حمله ای به هیچ میتینگی با هیچ اخلاقی سازگار نیست، مصطفی ملکیان

اهمیت اختلاف نظر در جامعه ، مصطفی ملکیان

بزرگان یک مملکت باید حواسشان جمع باشد که در این کوچه و بازار و میتینگ ها چه می‌گذرد. هیچ حمله ای به هیچ تظاهرات و هیچ میتینگی با هیچ اخلاق انسانی و دینی سازگار نیست. یک دلیل برای من بیاورید که در آیات یا روایات آمده باشد که شما بروید تجمعات را به هم بریزید. […]