سخنرانی «زمینه گرایی معرفتی» از دکتر احمدرضا همتی مقدم

سخنرانی «زمینه گرایی معرفتی» از دکتر احمدرضا همتی مقدم

زمینه گرایی معرفتی دیدگاهی جدید در معرفت شناسی است که انگیزه ظهور آن تلاش برای حل مسأله شک گرایی بوده است. زمینه گرایی معرفتی دیدگاهی درباره شروط صدق جملات معرفتی است؛ جملاتی مانند “S می داند که P” و “S نمی داند که P”. این دیدگاه به نوعی چرخش زبانی در معرفت شناسی است. زمینه […]