آیا حیوانات احساس رنج می­كنند؟

آیا حیوانات احساس رنج می­كنند؟

آیا حیوانات احساس رنج می­كنند؟ در این رابطه چگونه می­توانیم علم كسب نماییم؟ اصلا ما از كجا می­توانیم بدانیم كه یك موجود –خواه انسان خواه هر حیوان دیگر- رنج می­كشد؟ ما می­دانیم كه خودمان گاهی مواقع در حال رنج كشیدن هستیم و این احساس را نیز بی واسطه درك می­كنیم مثلا وقتی فردی سیگار روشنی […]